Plan för motarbetande av mobbning och sexuella trakasserier inom VNUR:s produktioner och VNUR


Den 28.8.2018 godkände VNUR:s styrelse en plan för att motarbeta mobbning och sexuella trakasserier inom våra produktioner och inom vår verksamhet överlag. Föreningens verksamhetsledare fungerar även som trakasseriombud och förutom att reda ut dylika fall i enlighet med planen så bistår hon även våra medlemsföreningar i dessa frågor. 


Planen i korthet:

Inom VNUR vill vi skapa en öppen verksamhetskultur där alla får vara sig själva. Man ska kunna medverka i VNUR:s produktioner utan att behöva känna sig otrygg eller obekväm i VNUR:s verksamhet. I osakligheter bör ingripas omedelbart. Många arbetar frivilligt för VNUR:s bästa, därför har vi också en skyldighet att se till att alla får en trevlig samvaro utan osakligheter. De som representerar VNUR ska alltid föregå med gott exempel och ingripa i de fall av mobbning och trakasserier man noterar.


Målsättningar:
- 0% av de medlemmar som finns i produktionerna ska behöva uppleva osakligt beteende av både verbal och fysisk natur
-Skapa en öppen diskussionskultur där mobbning och trakasserier behandlas omedelbart


Förutom vårt trakasseriombud följer vi även följande konkreta metoder:
Information om nolltolerans för mobbning och trakasserier i samband med inledning av varje produktion: Vid inledningen av varje produktion informeras alla medverkande om de regler som gäller angående mobbning- och trakasserier.

Trakasseri- och mobbningsavtal  för alla personer som medverkar i VNUR:s produktioner eller övriga sammansättningar (t.ex.Styrelse) bör godkänna en avtalspunkt / separat avtal där man godkänner att man inte behandlar någon annan illa. Ifall någon behandlas illa kan den personen som mobbar avvisas ur produktionen ifall situationen inte kan neutraliseras. 

Årlig mobbningsrapport utarbetas där man granskar trakasseri- och mobbningsfallen inom VNUR:s produktioner. Rapporten behandlas konfidentiellt av styrelsen.


Konkreta åtgärder:
Utgångsläget är den att situationen kan normaliseras genom diskussion. Ifall detta inte lyckas bör produktionsteamet / styrelsen på basis av verksamhetsledarens redogörelse besluta om avstängning från produktionen. Vid grova mobbnings- och trakasserifall är konsekvensen alltid avstängning från produktionen. Alla fall som utreds av verksamhetsledaren ska dokumenteras och arkiveras i två år från det att fallet utretts.

De målsättningar man har utvärderas genomgående med hjälp av den utvärderingsblankett som ges till ansvariga inom produktionen. Styrelsen för VNUR följer upp de resultat som utvärderingsblanketten ger. All data angående denna fråga sparas så att man kan jämföra hur situationen förändrats.

För mer information och rådgivning i dessa frågor vänligen kontakta vår verksamhetsledare på 019-2415035 eller info(at)vnur.org